آخرین اخبار : 

اصطلاحاتی در مورد کودکان در انگلیسی

wpid-74543b832b.jpg

کودکان در انگلیسی

کودکان در انگلیسی

برای صحبت در مورد کودکان در انگلیسی از چه اصطلاحاتی باید استفاده کرد؟ ترتیب سنی کودکان در انگلیسی با چه کلماتی نشان داده می شوند؟ صحبت کردن راجع به بچه ها در همه جای دنیا رایج است. صحبت از baby، toddler و کلماتی دیگر که بچه ها را در سن پایین توصیف می کنند هم بسیار در انگلیسی بسیار مرسوم است. تشویق و تنبیه کودکان در کشورهای انگلیسی زبان مانند هر جای دیگر دنیا کلمات خاص خود را دارد. اصطلاحات کودکان در انگلیسی را یاد بگیریم.
دیدن ویدئوی کامل :
اصطلاحاتی در مورد کودکان در انگلیسی